Algemene informatie en financiële tegemoetkomingen

Op deze pagina vindt u informatie over langer comfortabel wonen. De gemeente Tilburg heeft informatie over voorzieningen, diensten en hulpmiddelen gebundeld voor gebruikers van het SchermVan.

Wmo

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en anderen kunnen ontmoeten. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt daarbij. De Wmo is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking of belemmering heeft. Voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn bijvoorbeeld: begeleiding en dagbesteding, ondersteuning om de mantelzorger te ontlasten, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, hulp aan huis of een Wmo-pas voor regiovervoer.

U kunt bij de gemeente terecht voor hulpmiddelen en voorzieningen vanuit de Wmo. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen met Loket Z. Als u een melding indient, zal de Wmo-consulent contact met u opnemen. Samen praat u over wat uw belemmeringen zijn en wat u nodig heeft. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarin u terecht kunt. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is, krijgt u een maatwerkvoorziening. Is er een langdurige oplossing nodig die speciaal op u is afgestemd? Dat heet een ‘maatwerkvoorziening’. Bijvoorbeeld een scootmobiel of hulp bij de administratie. Hierbij kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget.

Pgb

In de Wmo hebben mensen het recht om te kiezen voor zorg in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Het gaat dan om mensen die een maatwerkvoorziening nodig hebben. Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg of ondersteuning kunt regelen. U kunt hulp inkopen bij een professionele zorgverlener of binnen uw eigen sociaal netwerk. Met zorg in natura daarentegen krijgt u hulp of ondersteuning van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Dan regelt de zorgverlener alles voor u.

 

Loket Z

Inwoners van de gemeente Tilburg kunnen bij Loket Z onder meer terecht voor vragen over Wmo, inkomensondersteuning of vervoer op maat. Loket Z informeert, adviseert en denkt mee over oplossingen. Zij kijken samen met u naar wat er precies aan de hand is. Ook bespreken ze wat u al heeft gedaan om het probleem zelf op te lossen of met hulp uit uw omgeving. Is ondersteuning nodig dan krijgt u geen standaardoplossing, maar dat wat ú nodig heeft.

Ouderenadviseur

Een ouderenadviseur geeft informatie, advies en praktische hulp aan ouderen (vanaf 55 jaar). De ouderenadviseur is een onafhankelijke hulpverlener, die uw belang behartigt. De ouderenadviseur kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties. U kunt ook terecht bij een ouderenadviseur als u vragen heeft over de zorg voor een ouder iemand. De ouderenadviseur kan ook meegaan naar gesprekken, bijvoorbeeld het Wmo-gesprek. Een ouderenadviseur helpt op deze manier ouderen om zelf de regie te houden over hun leven. Zo kunnen zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een ouderenadviseur is gespecialiseerd in onderwerpen waar veel ouderen mee te maken hebben. Thema's waar ouderenadviseurs veel van weten zijn bijvoorbeeld: zelfstandig wonen, vervoer en hulpmiddelen voor ouderen. activiteiten ondernemen en omgaan met eenzaamheid.

T-helpt

T-helpt is de website van de gemeente Tilburg voor zorg, werk en jeugdhulp in Tilburg. U vindt hier veel Tilburgse organisaties en diensten, ook op wijkniveau. Als u ondersteuning of hulp nodig heeft, geven zij graag aan wat ze precies voor u kunnen doen.

ContourdeTwern

ContourdeTwern is een organisatie voor maatschappelijke diensten en vrijwilligerswerk. Ze werken aan vitale wijken en dorpen, dichtbij burgers. ContourdeTwern is er voor mensen die tijdelijk of structureel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij helpen mensen die kwetsbaar zijn of die een fysieke, verstandelijke of psychische beperking hebben. De basishouding is: iedereen telt mee, iedereen doet mee. In hun benadering gaan ze uit van wat mensen wél kunnen. Ze motiveren deze mensen om hun talenten en passies te onderzoeken en die in te zetten ten behoeve van zichzelf en anderen. Door een hulpvraag aan te pakken in samenhang met de sociale omgeving (vrienden, buren, familie), werken ze aan duurzame oplossingen.

We zijn op weg naar een samenleving waarvan het hart bestaat uit vrijwillige inzet en actief burgerschap. Alles wat ContourdeTwern doet, doen we samen met vrijwilligers. En ze ondersteunen andere organisaties en bedrijven die met vrijwilligers werken: ze bieden informatie, advies en scholing; en leggen slimme verbindingen met vrijwilligersorganisaties. Ze houden hierbij rekening met de grote verscheidenheid aan vrijwilligers en initiatieven van actieve burgers. ContourdeTwern werkt voor en door mensen, vanuit de leefwereld van mensen, en ondersteunt mensen om te participeren naar vermogen. ContourdeTwern kan het verschil maken, door er te zijn en zo de weg te wijzen, talenten aan te boren, verbindingen te maken tussen initiatieven, mensen en organisaties en soms hulp te verlenen. ContourdeTwern kent de wijken door en door. Die kennis wordt verdiept, toegankelijk gemaakt en gedeeld. Deze kennis koppelen ze aan kennis van anderen. Om daarmee wijkanalyses te maken die haarscherp de ontwikkelingen schetsen. Analyses waarmee onze opdrachtgevers goed beleid kunnen maken.

U kunt bij ContourdeTwern terecht voor verschillende diensten en activiteiten, op gebieden als advies, bewegen, gezelschap, creatief, praktische ondersteuning, cursussen, dagbesteding, mantelzorg en samen eten.

Kosten

Voor Wmo-ondersteuning van de gemeente betaalt u vaak een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt, ligt aan uw omstandigheden. U krijgt hierover vanzelf bericht van het CAK. Het CAK berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Huishoudens betalen vanaf 1 januari 2019 voor een Wmo-maatwerkvoorziening een vast tarief van maximaal 17,50 euro per vier weken.